SZS Autis logo PNG

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Časový harmonogram • Rozvrh hodín • Stravovanie • Personálne zabezpečenie

Časový harmonogram

ČAS

ČINNOSTI

07.00 - 08.00

Otvorenie školy, príchod detí, privítanie, ranný ŠKD

  • hry a hrové činnosti v triedach
  • ranný kruh - navrhovanie aktivít

08.00 - 08.10

Osobná hygiena, príprava na vyučovanie

08.10 - 11.10

Edukačné aktivity

11.10 - 12.00

Osobná hygiena, obed detí

12.00 - 15.30

Pobyt detí v ŠKD

  • relaxačné aktivity
  • hry a hrové činnosti, individuálne a skupinové
  • terapeutické aktivity
SZS Autis kruh 01
SZS Autis kruh 04
Rozvrh hodín

HODINA

ČAS

PRESTÁVKA

POZNÁMKA

1.hodina

08.10 - 08.40

5 minút

Prestávka podľa potreby

2.hodina

08.45 - 09.15

15 minút

Prestávka podľa potreby

3.hodina

09.30 - 10.00

5 minút

Prestávka podľa potreby

4.hodina

10.05 - 10.35

5 minút

Prestávka podľa potreby

5.hodina

10.40 - 11.10

Obed

Prestávka podľa potreby

12.00 - 15.30

-

Pobyt v ŠKD

Personálne zabezpečenie

ZAMESTNANEC

FUNKCIA

TRIEDNICTVO

Mgr. Lenka Valisková

riaditeľka

AU 4

Mgr. Tatiana Bóriková

zástupkyňa riaditeľky

AU 1

Mgr. Karina Adamcová

učiteľka

AU 2

PaedDr. Miroslava Poláková

učiteľka

AU 3

Mgr. Veronika Bednárová

učiteľka

AU 5

Mgr. Marianna Vasiľova

učiteľka

AU 6

Mgr. Helena Vlnková

učiteľka

AU7

Mgr. Jana Hackenbergová

asistentka

Mgr. Nikoleta Jasenovcová

asistentka

Mgr. Katarína Laššová

asistentka

Bc. Kvetoslava Backová

asistentka

Mgr. Michaela Škývarová

asistentka

Ing. Dáša Sýkorčinová

asistentka

Bc. Katarína Parašínová

asistentka


PhDr. Jana Tvarožková

asistentka

SZS Autis kruh 09
SZS Autis kruh 18
Zariadenie školského stravovania

• SZŠ je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, ktorú využívajú žiaci aj zamestnanci našej školy.

• Za chod školskej jedálne zodpovedá vedúca  školskej jedálne: Bc. Hana Dranačková – kontakt 032/65 245 28.

• Obed sa vydáva v čase od 11.30 hod. do 12.40 hod.