SZS Autis logo PNG

TERAPIE

Snoezelen, Hipoterapia, Felinoterapia, Nácvik komkunikačných zručností

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu  vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku,  sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená  prevažne osobám, deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa,  psychickými poruchami,  poškodením CNS, mozgu, pacientom s demenciou, a chronickými chorobami. Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.

Snoezelen priestor ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj zároveň, výber príjemných aktivít. Jednotlivé pomôcky vedú k aktivácii a pozitívnej stimulácii. Snoezelen poskytuje rozvoj zmyslového vnímania, zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia sa, rozvoj poznávania, redukciu stresu, stereotypného správania, zvýšenie spontaneity. Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímanie a prijímanie podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácia, integrácie a sebarealizácie. Pobyt v snoezelen miestnosti zabezpečuje správny vývoj detí a zabezpečí skvalitnenie vestibulárneho aparátu. Deti si v ňom zvedavosťou trúfnu na veľa aktivít, ktoré by bežne neboli ochotné robiť.

Vrámci zrakovej terapie doplňuje snoezelen podporu stimulácie očného nervu ako aj spoluprácu okohybných svalov. Napomáha v jemnej aj hrubej motorike, koordinácii pohybov, mentálnemu vyzretiu.

SZS Autis kruh 09

Hipoterapia

Občianske združenie Autis prevádza hipoterapiu na základe dohody s neziskovou organizáciou Lesan so sídlom v Opatovciach.

Terapia prebieha pod odborným vedením skúsenej hipoterapeutky Mgr. Danky Struhárovej.

Cvičenie na koni slúži ako podporná terapia, ktorá utvára podmienky pre vhodnú pohybovú činnosť a ovplyvňuje kvalitu života autistických detí v pozitívnom smere.

SZS Autis kruh 11

Jemné konské pohyby sú zdrojom rytmických impulzov, ktoré sa prenášajú z koňa na človeka, čím navodzujú kĺbovú mobilizáciu, dochádza k uvoľneniu svalového napätia, odbúravajú sa patologické pohybové stereotypy, zlepšuje sa koordinácia pohybov, rovnováha, pohybová symetria a dochádza k povzbudeniu psychoemotívnej sústavy.

Pomocou hipoterapie sa deti učia vyjadrovaniu emócií a v neposlednom rade podporuje rozvoj intelektových funkcií (pozornosť, koncentrácia, rozhodnosť, pamäť).

Felinoterapia

SZS Autis kruh 09

Túto aktivitu pre deti s poruchami autistického spektra poskytujeme v našom zariadení ako v jedinom na Slovensku. Pri felinoterapii využívame mimoriadne predpoklady plemena Devon Rex.

Medzi pozitívne účinky felinoterapie patrí zlepšenie psychického stavu znížením úzkosti, strachu, či agresivity;  navodenie pocitov uvoľnenia a radosti; zlepšenie kognitívnych funkcií – pozornosti, komunikácie a reči, učenia sa; ako aj rozvoj a udržanie motoriky a fyzická rehabilitácia.

Projektom sme jednoznačne preukázali efektivitu felinoterapie u detí s poruchami autistického centra. Počas aktivít s mačkami sa výskyt panických a úzkostných stavov znížil na nulu.

Ďalším jednoznačným zistením bol zreteľný rozvoj schopnosti „našich“ detí nadviazať kontakt s iným človekom prostredníctvom zvieraťa. Felinoterapia je naviac zdrojom (pre ne tak potrebných) pozitívnych emocionálnych zážitkov.

www. felinoterapia.sk

Nácvik komunikačných zručností

Výchova a vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou je komplexný proces, ktorého cieľom je odstrániť alebo zmierniť narušenú komunikačnú schopnosť tak, aby bola vo všetkých jazykových formách zrozumiteľná a spoločensky vyhovujúca. Práve naša škola poskytuje intervencie žiakom, ktoré majú nevyvinutú, narušenú alebo systémovo nedostatočne vyvinutú hovorenú reč.

SZS Autis kruh 12