SZS Autis logo PNG

AKTUALITY

SZS Autis logo PNG

INFORMÁCIE K ZÁPISU 2024/2025

09. február 2024

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

 sa uskutoční

 22. a 23. apríla 2024 (pondelok, utorok) od 12.00 do 15.00 hod.

v priestoroch školy ZA OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

Podľa §5 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 596/2003 Z. z., §3 ods. 1, §14 ods. 1 v spojení s §16 ods. 1 zákona č. 71/1067 Zb. a §31 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zastupujú záujmy dieťaťa obaja zákonní zástupcovia, preto sa pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa (osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa), ktorých totožnosť sa overuje na základe občianskeho preukazu.

Výnimka nastáva:

 1. PLNÁ MOC – jeden zákonný zástupca splnomocní druhého na právne úkony, ku ktorým dochádza v súvislosti so zápisom dieťaťa do 1. ročníka. Plná moc nemusí byť notársky overená. Vzor splnomocnenia nájdete ako prílohu tohto dokumentu. Zákonní zástupcovia dieťaťa nemôžu splnomocniť tretiu osobu! (stará mama, strýko, dospelé dieťa a pod.)
 2. ROZVOD – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv.
 3. VÝŽIVNÉ – ak zákonní zástupcovia dieťaťa neboli zosobášení a nepodieľajú sa na spoločnej výchove dieťaťa, zákonný zástupca, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, predloží kópiu rozhodnutia súdu o určení výživného, z ktorého je zrejmé, komu je dieťa zverené do výchovy.
 4. ÚMRTIE – zákonný zástupca dieťaťa predloží kópiu úmrtného listu druhého zákonného zástupcu dieťaťa.
 5. RODNÝ LIST – ak na rodnom liste dieťaťa nie je uvedený otec, – matka predloží kópiu rodného listu dieťaťa
 6. ZVERENIE DIEŤAŤA DO VÝCHOVY – opatrovník predloží kópiu rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy s určením rodičovských práv
 7. VÝKON TRESTU – kópia rozhodnutia súdu o dočasnom pozbavení rodičovských práv počas výkonu trestu v prípade, ak bolo tak súdom rozhodnuté.

Na zápis dieťaťa do prípravného/prvého ročníka je potrebné priniesť:

 1. kópiu rodného listu dieťaťa,
 2. občianske preukazy zákonných zástupcov,
 3. doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ = splnomocnenie / viď. príloha 1 /,
 4. správy z vyšetrenia v CPP-Centrum poradenstva a prevencie /špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie/ nie staršie ako 3 mesiace,
 5. doklad o potvrdení diagnózy poruchy autistického spektra od lekára /pedopsychiater/,
 6. vyplnenú prihlášku dieťaťa 2024-2025 / viď. príloha 2 /

!!!   Do prípravného ročníka možno dieťa zaradiť iba na základe odporučenia CPP/ŠCPP .!!!

V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2024.

Základné dokumenty (príloha 1 a príloha 2) sú prístupné na www.zsautis.sk/dokumenty.

Národný projekt

Naša škola sa od školského roka 2020/2021 zúčastňuje národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorého cieľom je zabezpečenie asistenta učiteľa pre našu školu.

SZS Autis kruh 22

Rozhovor s redaktorkou denníka ŠTANDARD aj o našich žiakoch

07. september 2021

Rozhovor s riaditeľkou SZŠ pre autistov: „Alfa a omega je socializácia“. Viac sa dočítate na: https://dennikstandard.sk/111600/riaditelka-skoly-pre-autisticke-deti-alfa-a-omega-je-socializacia-odporucila-by-som-uz-nic-neuzatvarat/?fbclid=IwAR2FqTpvqhadnHxs7YAUvLSMxREb5-bSwZxb0PhzAO7SRs-gBcB4KYbsfMY

SZS Autis kruh 16

Návšteva televízie v našej škole

28. jún 2021

Naša škola sa sa stala súčasťou projektu VNÍMAVÁ ŠKOLA. Boli sme oslovení ohľadom projektu Vnímavá škola ZŠ Na dolinách v Trenčíne. Cieľom projektu bolo vyhotovenie kompenzačných pomôcok pre žiakov našej školy.

Kompenzačné pomôcky vyrábali žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami a 28. júna 2021 ich osobne odovzdali do našej školy. Týmto projektom podporujeme inklúziu a vnímavosť žiakov bežnej školy voči žiakom so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami.

V najbližších dňoch si môžete o krásnom projekte vďaka žiakom a učiteľom ZŠ Na dolinách v Trenčíne a firme ADIENT vypočuť v Slovenskom rozhlase, prípadne pozrieť reportáž v Trenčianskom Terajšku a prečítať prostredníctvom TASR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou do projektu zapojili a vytvorili spolu 42 krásnych a užitočných kompenzačných pomôcok pre našu školu.

SZS Autis kruh 17

Nová webová stránka

24. jún 2021

Spustili se modernizovanú a aktualizovanú webovú stránku našej školy .