SZS Autis logo PNG

INFORMÁCIE O NAŠEJ ŠKOLE

Občianske združenie AUTIS vytvorilo 2 projekty.

1. Centrum ProAutis, ktoré sa nachádza v horskom prostredí obce Soblahov, len zopár kilometrov od Trenčína v objekte bývalej horárne. Zariadenie okrem interiérových priestorov ponúka hlavne krásnu prírodu s plnohodnotným využitím pre rôzne exteriérové aktivity. Súčasťou centra je aj záhradka a detský parčík s domčekom, trampolínou, šmýkačkou a preliezačkami.

2. V roku 2015 založilo Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom, ktorá má zabezpečenú 100% kvalifikovanosť. Všetci pedagógovia, ktorí pracujú s deťmi majú špeciálno-pedagogické vzdelanie. Ukončili vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Špeciálna pedagogika(učitelia) alebo bakalárske vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika (asistenti).
SZS Autis kruh 03

Úlohy a ciele školy

• Úlohou školy je poskytnúť žiakom s autizmom, alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemôže poskytnúť bežná základná škola.

• Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov je rozvíjanie ich individuálnych schopností, vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre ich praktický život a maximálne možné integrovanie sa do spoločnosti.

• Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Obsah i ciele zahrnuté v predmetoch prispôsobujeme individuálnym potrebám a osobnosti žiaka.
• Špeciálny pedagóg tvorivo rozvíja obsah učiva v závislosti od potenciálu každého žiaka. Dôležité je uplatňovanie primeranosti nárokov na základe tých dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a tým zvyšovať jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života.

• Výučba prebieha v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím programom školy pre primárne vzdelávanie pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím (prípravný až deviaty ročník) a pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia máme v súčasnosti vytvorenú homogénnu triedu od prípravného po štvrtý ročník.

KEMSAK

Našou ambíciou je aplikovať nové formy a metódy práce, v ktorých vylučujeme tradičný autokratický spôsob motivovania detí nátlakom zvonku využitím vnútornej motivácie detí s diagnózou autizmu. Cieľom našej školy je utvárať prosociálne cítenie a správanie, viesť k zmyslu k zodpovednosti. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Chceme využívať všetky atribúty tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy M. Zelinu. Tvorivou hrou a hodnotením sa snažíme vzbudiť záujem detí o adaptáciu a socializáciu v škole, poznávať okolitý svet systémom KEMSAK. Učiteľ je facilitátor – usmerňovateľ výchovy.

K

Kognitivizácia – rozvoj divergentného myslenia, zmena na heuristické vyučovanie, dieťa samo hľadá riešenia

E

Emocionalizácia – potreba rozvoja citov a prežívania, dôraz sa kladie na afektívnu stránku

M

Motivácia – potreba vnútornej motivácie, aby dieťa samo chcelo, aby to nebola len snaha učiteľa

S

Socializácia – rozvíjanie vzťahov, kladenie dôrazu na komunikáciu a prosociálne správanie

A

Axiologizácia – rozvoj hodnotiaceho myslenia, tvorba kompromisov pri zadaných úlohách

K

Kreativita – rozvoj tvorivosti dieťaťa v akejkoľvek činnosti. Dôležité v našej práci je vytvorenie priaznivej klímy a dobrých vzťahov medzi učiteľom a dieťaťom, dať tak možnosť rozvoja samého seba