SZS Autis logo PNG

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zabezpečujeme aj mimoškolskú činnosť pre deti

Vychádza z cieľov zakotvených v zákone č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, z analýzy podmienok ŠKD, zo školského vzdelávacieho programu ako aj zo skutočnosti, že hlavnou činnosťou v ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a v čase prázdnin (§114 ods.1 školského zákona), ďalej na oddychovú a relaxačnú činnosť.

Program školského klubu detí začína o 12:00 hod. a končí o 15:30 hod.

Školský klub detí v popoludňajších hodinách zabezpečuje mimoškolskú činnosť v štyroch oddeleniach.

Školský klub môžu navštevovať všetci žiaci bez obmedzenia veku s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

SZS Autis kruh 02

Aktivity

Organizujeme ich tak, aby sa striedali odpočinkové, záujmové a terapeutické činnosti. ŠKD rozvíja jednotlivé kľúčové kompetencie detí viacerými stratégiami. Výber stratégie závisí od cieľa a konkrétnej kľúčovej kompetencie ktorú chceme v činnosti rozvíjať.

Najčastejšie stratégie

Neformálne vzdelávanie (participácia, spolupráca, záujmové vzdelávanie, príprava na aktívny život v otvorenej informačnej multikultúrnej spoločnosti) • Výchova zážitkom (vyváženosť kladných a záporných emócií) • Interkulturalita (tolerancia, vzájomné porozumenie) • Brainstorming (skupinové riešenie problémov, rozvíjanie predstavivosti, fantázie a obrazotvornosti) • Inscenačná metóda • Situačná metóda • Hry (pohybové, tvorivé, didaktické, kooperačné) • Skupinová práca • Dramatizácia • Tvorivá dielňa • Pohybové a relaxačné cvičenia

Odborný personál

ŠKD 1

Mgr. Tatiana Bóriková,

Mgr. Veronika Bednárová,

Mgr. Michaela Škývarová,

Mgr.  Nikoleta Jasenovcová.

ŠKD 2  

Bc. Jana Čičová,

Mgr. Karin Adamcová,

Mgr. Katarína Laššová,

Mgr. Jana Hackenbergová.

ŠKD 3 

Ing. Dáša Sýkorčinová,

Bc. Katarína Parašínová,

PhDr. Jana Tvarožková.

ŠKD 4 

Bc. Kvetoslava Backová,

Mgr. Michaela Kaššovicová,

Mgr. Eva Melišová.