SZS Autis logo PNG

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Časový harmonogram • Rozvrh hodín • Stravovanie • Personálne zabezpečenie

Časový harmonogram

ČAS

ČINNOSTI

07.00 - 08.00

Otvorenie školy, príchod detí, privítanie...

  • hry a hrové činnosti v triedach
  • ranný kruh - navrhovanie aktivít

08.00 - 08.10

Osobná hygiena, desiata

08.10 - 11.40

Edukačné aktivity

11.40 - 12.40

Osobná hygiena, obed detí

12.40 - 13.00

Pobyt detí v ŠKD

  • relaxačné aktivity

13.00 - 15.30

Pobyt detí v ŠKD

  • hry a hrové činnosti, individuálne a skupinové
  • terapeutické aktivity
SZS Autis kruh 09
SZS Autis kruh 09
Rozvrh hodín

HODINA

ČAS

PRESTÁVKA

POZNÁMKA

1.hodina

08.10 - 08.50

10 minút

Prestávka podľa potreby

2.hodina

09.00 - 09.00

20 minút

Prestávka podľa potreby

3.hodina

10.00 - 10.40

10 minút

Prestávka podľa potreby

4.hodina

10.50 - 11.30

10 minút

Prestávka podľa potreby

5.hodina

11.40 - 12.10

Obed

Prestávka podľa potreby

Personálne zabezpečenie

ZAMESTNANEC

FUNKCIA

TRIEDNICTVO

Mgr. Lenka Valisková

riaditeľka

AU 1

Mgr. Tatiana Bóriková

učiteľka

AU 2

Mgr. Karina Adamcová

učiteľka

AU 3

Mgr. Michaela Kaššovicová

učiteľka

AU 4

Bc. Jana Čičová

asistenka

Mgr. Michaela Škývarová

asistenka

Mgr. Veronika Pijáková

asistenka

Bc. Kvetoslava Backová

asistenka

Mgr. Helena Vlnková

učiteľka


PhDr. Zuzana Oravcová

sociálny pedagóg

SZS Autis kruh 09
SZS Autis kruh 09
Zariadenie školského stravovania

• SZŠ je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, ktorú využívajú žiaci aj zamestnanci našej školy.

• Za chod školskej jedálne zodpovedá vedúca  školskej jedálne: Bc. Hana Dranačková – kontakt 032/65 245 28.

• Obed sa vydáva v čase od 11.30 hod. do 12.40 hod.