SZS Autis logo PNG

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Časový harmonogram • Rozvrh hodín • Stravovanie • Personálne zabezpečenie

Časový harmonogram

ČAS

ČINNOSTI

07.00 - 08.00

Otvorenie školy, príchod detí, privítanie...

  • hry a hrové činnosti v triedach
  • ranný kruh - navrhovanie aktivít

08.00 - 08.10

Osobná hygiena, desiata

08.10 - 11.40

Edukačné aktivity

11.40 - 12.40

Osobná hygiena, obed detí

12.40 - 13.00

Pobyt detí v ŠKD

  • relaxačné aktivity

13.00 - 15.30

Pobyt detí v ŠKD

  • hry a hrové činnosti, individuálne a skupinové
  • terapeutické aktivity
SZS Autis kruh 01
SZS Autis kruh 04
Rozvrh hodín

HODINA

ČAS

PRESTÁVKA

POZNÁMKA

1.hodina

08.10 - 08.50

10 minút

Prestávka podľa potreby

2.hodina

09.00 - 09.00

20 minút

Prestávka podľa potreby

3.hodina

10.00 - 10.40

10 minút

Prestávka podľa potreby

4.hodina

10.50 - 11.30

10 minút

Prestávka podľa potreby

5.hodina

11.40 - 12.10

Obed

Prestávka podľa potreby

Personálne zabezpečenie

ZAMESTNANEC

FUNKCIA

TRIEDNICTVO

Mgr. Lenka Valisková

riaditeľka

AU 1

Mgr. Tatiana Bóriková

učiteľka

AU 2

Mgr. Karina Adamcová

učiteľka

AU 3

Mgr. Michaela Kaššovicová

učiteľka

AU 4

Bc. Jana Čičová

asistenka

Mgr. Michaela Škývarová

asistenka

Mgr. Veronika Pijáková

asistenka

Bc. Kvetoslava Backová

asistenka

Mgr. Helena Vlnková

učiteľka
SZS Autis kruh 09
SZS Autis kruh 18
Zariadenie školského stravovania

• SZŠ je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, ktorú využívajú žiaci aj zamestnanci našej školy.

• Za chod školskej jedálne zodpovedá vedúca  školskej jedálne: Bc. Hana Dranačková – kontakt 032/65 245 28.

• Obed sa vydáva v čase od 11.30 hod. do 12.40 hod.