SZS Autis logo PNG

AKTUALITY

SZS Autis logo PNG

INFORMÁCIE K ZÁPISU 2022/2023

14. marec 2022

Riaditeľstvo Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín oznamuje, že zápis žiakov do prípravného / prvého ročníka na školský rok 2022/2023

sa uskutoční

11. a 12. apríla 2022 (pondelok, utorok) od 11.00 do 15.00 hod.

 v priestoroch školy ZA OSOBNEJ ÚČASTI DIEŤAŤA.

  Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom pri zápise vyžaduje osobné údaje:

        a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť dieťaťa,

        b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón  a  e-mail  zákonných zástupcov,

        c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa +  aktuálny výsledok vyšetrenia z poradenského zariadenia (špeciálno-pedagogické a psychologické)

 So sebou si treba priniesť:

        a) rodný list dieťaťa (originál),

        b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov,

        c) vyplnenú prihlášku.

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia !

V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť na našom webe tlačivo „Súhlas druhého rodiča so zápisom“, ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis.

Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho písomný súhlas, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“, že informoval druhého z rodičov o zápise dieťaťa na našu školu.

V zmysle platnej legislatívy riaditeľka školy vydá  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2022. O spôsobe prevzatia rozhodnutí budete informovaní prostredníctvom kontaktného emailu pre školu.

Základné dokumenty a informácie sú prístupné na www.zsautis.sk / dokumenty

Súhlas druhého rodiča so zápisom

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Prihláška dieťaťa 2022-2023

SZS Autis kruh 22

Rozhovor s redaktorkou denníka ŠTANDARD aj o našich žiakoch

07. september 2021

Rozhovor s riaditeľkou SZŠ pre autistov: „Alfa a omega je socializácia“. Viac sa dočítate na: https://dennikstandard.sk/111600/riaditelka-skoly-pre-autisticke-deti-alfa-a-omega-je-socializacia-odporucila-by-som-uz-nic-neuzatvarat/?fbclid=IwAR2FqTpvqhadnHxs7YAUvLSMxREb5-bSwZxb0PhzAO7SRs-gBcB4KYbsfMY

SZS Autis kruh 16

Návšteva televízie v našej škole

28. jún 2021

Naša škola sa sa stala súčasťou projektu VNÍMAVÁ ŠKOLA. Boli sme oslovení ohľadom projektu Vnímavá škola ZŠ Na dolinách v Trenčíne. Cieľom projektu bolo vyhotovenie kompenzačných pomôcok pre žiakov našej školy.

Kompenzačné pomôcky vyrábali žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami a 28. júna 2021 ich osobne odovzdali do našej školy. Týmto projektom podporujeme inklúziu a vnímavosť žiakov bežnej školy voči žiakom so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami.

V najbližších dňoch si môžete o krásnom projekte vďaka žiakom a učiteľom ZŠ Na dolinách v Trenčíne a firme ADIENT vypočuť v Slovenskom rozhlase, prípadne pozrieť reportáž v Trenčianskom Terajšku a prečítať prostredníctvom TASR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou do projektu zapojili a vytvorili spolu 42 krásnych a užitočných kompenzačných pomôcok pre našu školu.

SZS Autis kruh 17

Nová webová stránka

24. jún 2021

Spustili se modernizovanú a aktualizovanú webovú stránku našej školy .